Informacijos centras – biblioteka

Jūratė Stankevičienė, bibliotekininkė

Veiklos kryptys:

 • bibliotekos darbo planavimas;
 • ugdymo procesui reikalingos literatūros, vadovėlių, informacinių leidinių užsakymas;
 • leidinių komplektavimas ir tvarkymas.

Romualda Baltramonaitienė, bibliotekininkė

Veiklos kryptys:

 • aptarnauti skaitytojus;
 • mokyti naudotis atviru bibliotekos fondu;
 • padėti mokyklos bendruomenės nariams rasti reikiamus leidinius;
 • atsakyti į vartotojų bibliografines užklausas;
 • tvarkyti bibliotekos fondą;
 • mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentų pildymas, tvarkymas ir saugojimas.

  Picture 022

Picture 025

Picture 026

 

Progimnazijos biblioteka, tai atviras, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis informacijos centras. Tai mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine baze, atitinkanti higienos normas ir standartus, tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius, edukacinius ir kultūrinius poreikius. Savo dokumentų fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese. Greitai ir tinkamai padedanti mokiniui ir kartu mokanti informacijos gavimo būdų.

Kasmet vidutiniškai aptarnaujame per 700 registruotų vartotojų, išduodame per 9303 spaudinių. Bibliotekos fonde yra per 6100 egz. spaudinių ir per 27 247 egz. vadovėlių. Vadovėliai perkami iš mokinio krepšelio lėšų ir jais pilnai aprūpinami visi mokiniai. Kasmet prenumeruojami 12 periodinių leidinių. Dar gauname iš rėmėjų.

Savo veikla siekiame kurti, saugią, patrauklią ir draugišką mokymo bei mokymosi erdvę, teikti kokybiškas paslaugas bendruomenei, užtikrinant švietimo prioritetų įgyvendinimą progimnazijoje:

 • rengiamos parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti bei mokinių kūrybinių darbų parodos, minimi rašytojų jubiliejai ir žymių žmonių sukaktys;
 • parengti rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašai;
 • renkama labiausiai skaitoma metų knyga;
 • vedamos bibliografinės-informacinės pamokos 1,2 klasių mokiniams;
 • vedamos integruotos lietuvių kalbos pamokos 6 klasių mokiniams;
 • vykdoma informacijos paieška pagal mokinių bei mokytojų užklausas, pasitelkiant įvairius turimus informacijos šaltinius (žodynus, žinynus, bibliografinius informacinius leidinius, internetą);
 • teikiamos individualios konsultacijos mokiniams, ugdomi mokinių informaciniai gebėjimai – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius;
 • teikiama individuali pagalba mokytojams;
 • kaupiama informacija apie profesijas;
 • vadovaujantis progimnazijos direktoriaus patvirtinta aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka bei Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių sąrašu, kasmet atliekamas tiriamasis darbas ir pasiruošimas naujų vadovėlių bei mokymo priemonių pirkimui, vykdomas jų pirkimas.

Atsiskaitymas su biblioteka

Kiekvienas mokinys ir mokytojas, išeidamas iš progimnazijos, privalo grąžinti vadovėlius ir kitus dokumentus. Sugadintą ar pamestą leidinį turi pakeisti tokiu pačiu, arba lygiaverčiu.