Klausimai-atsakymai

Malonu, kad tėvai teikia pasiūlymus, pastabas ir komentarus, kurie padės geriau organizuoti mokyklos veiklą.

Atsakome į pirmuosius pasiūlymus:

 • dėl elektroninio dienyno. Balandžio mėnesį vyks tėvų ir mokytojų apklausa dėl galimybės įdiegti elektroninį dienyną nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.;

 • dėl mokinio žinių įvertinimo. 2008 m. birželio 6 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-39 patvirtinta ,,Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka“. Ja galima  pasinaudoti, jei kyla abejonių dėl mokytojo parašyto įvertinimo;

 • dėl mokinių darbo grupėse. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 49 str. 1 dalies 1 punktas nustato mokytojo teisę ,,pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas“;

 • šaunu, kad tėvai pastebi nuoširdžiai dirbančius pedagogus. Tai mums labai svarbu.

Atsakome į naujus klausimus ir  pasiūlymus:

 • dėl vidinio kiemelio. Siekiant tausoti vidinio kiemelio aplinką, jame masiniai renginiai neorganizuojami, tačiau vyksta mažesni renginiai.

 • dėl mokinių dalyvavimo kūno kultūros pamokose. Kūno kultūros mokytojai privalo atsižvelgti į mokinių pateiktas sveikatos pažymas. Kitu  atveju reikėtų nedelsiant informuoti mokyklos vadovą.

 • dėl skaityklos darbo. Skaitykla mokiniams atvira kasdien nuo 8 val. iki 15 val.

 • dėl valgyklos maisto. Pasiūlymas dėl valgyklos patiekalų asortimento perduotas ,,Smulkaus urmo“ vadybininkei.

 • dėl veidrodžio berniukų tualete. Veidrodis jau pakabintas.

 • dėl praktinių užduočių per pamokas. Mokytojas pats pasirenka pedagoginės veiklos būdus ir formas. Siūlytume su mokytoju apie tai pasikalbėti asmeniškai.

 • dėl mokyklos maisto asortimento ir kokybės. Šiais klausimais prašome kreiptis į „Smulkaus urmo“ vadybininkę Aldoną Urbaitę tel. 869957583.

Direktorius